Prepravný poriadok Taxislužby

ALIGON,s.r.o

Prepravný poriadok taxislužby je vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

 Úvodné ustanovenia

Prepravný poriadok upravuje podmienky vykonávania taxislužby fyzickými a právnickými osobami a podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovej stránke dopravcu www.odvezma.eu  a v sídle spoločnosti. Po jeho zverejnení je jeho obsah súčasťou každej zmluvy o preprave osôb, kde sú upravené práva a povinnosti účastníkov zmluvy o preprave osôb.

Obsah prepravného poriadku je voči cestujúcim a objednávateľom odo dňa jeho zverejnenia súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

  Taxislužba

Taxislužba sa vykonáva za účelom uspokojenia prepravných potrieb osôb ako nepravidelná individuálna preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje do dohodnutej cieľovej zastávky podľa prepravnej zmluvy uzavretej s taxislužbou pred začatím prepravy za stanovené cestovné.

 Dopravca

V taxislužbe je oprávnená podnikať právnická alebo fyzická osoba (ďalej len „dopravca“), ktorý je držiteľom koncesnej listiny na výkon taxislužby a spĺňa podmienky osvedčenia v odbornej spôsobilosti a podmienok prepravného poriadku.

Prevádzkovať taxislužbu môže dopravca len po preukázaní odbornej spôsobilosti, ktorú vydáva SŽZ-KZ príslušného kraja.

Ak je podnikateľom v taxislužbe právnická osoba, je povinná k prevádzke taxislužby stanoviť zodpovedného zástupcu, ktorý musí spĺňať odbornú spôsobilosť a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Túto spôsobilosť vydáva príslušný orgán Krajského úradu pre dopravu a cestné hospodárstvo.

                   

Všeobecné povinnosti prepravcu

Vykonávateľ taxislužby v súlade s prepravným poriadkom musí byť:

 1. Poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou vozidiel osobnej taxislužby a činnosťou osádok vozidiel voči cestujúcim, prepravovaným veciam a tretím osobám.
 2. Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať, prepravný poriadok a doklady oprávňujúce použiť vozidlo k výkonu taxislužby.
 3. Pri preprave osobným vozidlom taxislužby je vodič povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky podľa zák.č.8/2009 Z.z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov a zákonom č. 40/1964 Zb.

 Osobitné povinnosti dopravcu

 1. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku.
 2. Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného.
 3. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.
 4. Ak sú splnené podmienky tohto prepravného poriadku a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, je dopravca povinný prepravu vykonať (ďalej len „prepravná povinnosť“).
 5. Výkonom taxislužby dopravca môže poveriť len oprávnenú osobu, ktorá má:
  1. oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla,
  2. platnú koncesnú listinu k výkonu osobnej taxislužby,
  3. absolvoval povinnú lekársku prehliadku vodičov z povolania a pravidelné školenie v zmysle zákona  č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave
 6. Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:
  1. osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla,
  2. doklad o zaplatení posledného splatného zákonného pistného,
  3. doklad o zaplatení cestnej dane,
  4. overenú kópiu koncesnej listiny,
  5. tlačivá potvrdeniek o zaplatení cestovného,
  6. preukaz totožnosti.

 Vozidlo taxislužby

 1. Na výkon osobnej taxislužby možno použiť iba uzavreté osobné motorové vozidlo, ktoré:
  1. je podľa technickej prehliadky a emisnej kontroly spôsobilé na prevádzku,
  2. má najmenej štvoro dverí do priestoru pre vodiča a cestujúcich,
  3. je najmenej štvormiestne a najviac desaťmiestne, vrátane miesta pre vodiča,
  4. je vybavené príručným hasiacim prístrojom a ťažným lanom podľa predpisov.

                               

 Výkon taxislužby

 1. Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na určenom stanovišti alebo objednávkovou službou, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek.prednostne môže dopravca alebo vodič uzavrieť zmluvu o preprave s cestujúcim alebo objednávateľmi, ktorí si službu taxi objednávali cez dispečing taxislužby, vopred, jednorázovo alebo opakovane.
 2. Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť ak sú splnené podmienky prepravného poriadku.
 3. Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu.

Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom  cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.

Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť alkoholické nápoje. Na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie auta taxilužby.

V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

Cestovnú batožinu, vozíčky pre nepohyblivé osoby, barly, palice, kočíky, klietky pre operencov, balíky, lyže, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu, prípadne na strešnom nosiči,

Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič taxislužby.

Do osobného auta taxislužby možno vziať iba taký počet cestujúcich, aký je počet miest podľa technického preukazu.

Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Na prednom sedadle vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšou ako 150 cm.

O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenie, ktoré obsahuje najmä: dátum jazdy, východiskové a cieľové miesto prepravy, zaplatené cestovné, podpis vodiča taxislužby, ktorý prepravu vykonal.

 Odmietnutie prepravy

 1. Vodič osobného auta taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:
  1. trasa dopravnej cesty alebo jej cieľ navrhovaný cestujúcim, alebo správanie cestujúceho vzbudzuje obavu vodiča o jeho bezpečnosť alebo zdravie alebo má podozrenie, že nemá v poriadku doklady na prepravu do zahraničia,
  2. cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenie osobného auta taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,
  3. cestujúci sa správa agresívne, alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča,
  4. cestujúci má batožinu, ktorá svojou početnosťou, veľkosťou, nebezpečenstvom pre ľudí, nie je vhodná na prepravu osobným autom, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť osobné auto taxislužby,
  5. cestujúci hodlá prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na svoju veľkosť, agresivitu, početnosť alebo výstroj nie sú vhodné na prepravu osobným autom.

 Nakladanie s nájdenými vecami

 1. Stratou veci sa zásadne vlastníctvo k veci nestráca.
 2. Vodič taxislužby je povinný ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby ju vydať vlastníkovi,
 3. Pokiaľ by nálezca nájdenú vec neodovzdal vlastníkovi, resp. príslušnému štátnemu orgánu, išlo by o bezdôvodné obohatenie podľa § 451 a násl. Občianskeho zákoníka.

 Zmluva o preprave osôb

 1. Zmluvný vzťah medzi taxislužbou a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej len „prepravná zmluva“).
 2. Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe konania cestujúceho, ktorý dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu,
  1. rozhodným okamihom k uzavretiu zmluvného vzťahu bude nastúpenie cestujúceho do osobného auta taxislužby s úmyslom použiť prepravu taxislužbou.
 3. O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný  vydať cestujúcemu potvrdenku.
 4. Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká taxislužbe povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.
 5. Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič taxislužby podľa podmienok čl. XI prepravného poriadku.
 6. Uskutočnenie prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby,
  1. nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.

 Odstúpenie od zmluvy

 1. Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.
 2. Vodič taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak cestujúci počas prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.
 3. Cestujúci alebo objednávateľ môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

 Zodpovednosť

 1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 2. V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť cestujúcemu vzniklú škodu,
  1. náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom cestovnom,
  2. náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby,
  3. svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.
 3. Za škodu vzniklú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných veciach zodpovedá dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (§ 427 až 431).
 4. V prípade, že došlo k nepredvídanej udalosti / kolóna na ceste, prekážka na ceste, zmena prikázaného smeru jazdy zo strany polície a pod. / pre ktorú nemôže vodič včas doraziť do cieľa a tým zákazník nestihne ďalšie pokračovanie svojej cesty, neberie dopravca zodpovednosť za vzniknutú škodu, ktorá zákazníkovi vznikla.

 Riešenie škody

 1. Škody vzniklé z prepravy taxislužbou a sťažnosti na výkon vodiča taxislužby rieši dopravca na základe písomného oznámenia (podania) cestujúceho.
 2. V prípade, že nedôjde k dohode v riešení sťažnosti alebo uplatneniu škody medzi cestujúcim a dopravcom, môže byť predmetná vec riešená na príslušnom okresnom súde.
 3. Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu, najneskôr do pätnásteho dňa po dni, kedy došlo ku škode, alebo do 30 dní, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá.

 Mimoriadana udalosť

 1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len „MU“) podľa prepravy taxislužbou sa považuje:
  1. dopravná nehoda,
  2. požiar vozidla,
  3. úraz alebo náhle onemocnenie cestujúceho, alebo inej osoby.
 2. Pri MU je vodič taxislužby povinný predovšekým:
  1. bezodkladne zastaviť vozidlo,
  2. urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného MU,
  3. poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne privolať odbornú zdravotnícku pomoc,
  4. urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.
 3. Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, ak unikli nebezpečné alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič taxislužby povinný:
  1. ohlásiť bezodkladne MU orgánom štátnej polície,
  2. zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia MU,
  3. zotrvať na mieste až do príchodu orgánov štátnej polície, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU.
 4. V prípade škody, ktorá cestujúcemu vznikne pri MU, postupuje dopravca a cestujúci, v rámci zodpovednosti, podľa  prepravného poriadku.

 Záverečné ustanovenia

Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave osôb, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku.

Cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z Prepravného poriadku.

Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje cestujúcich formou oznámenia v obchodných miestach dopravcu a na internetovej stránke dopravcu www.odvezma.eu  s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Prepravný poriadok nadobúda účinnosť najskôr po 15 dňoch odo dňa zverejnenia oznámenia o jeho vydaní. V prípade, ak cestujúci nesúhlasí so zmenou prepravného poriadku, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa platnosti nového prepravného poriadku. Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie uvedenej lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou prepravného poriadku, platí, že so zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti zmeny riadi zmeneným prepravným poriadkom.

Pôsobnosť tohto Prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou cestujúceho a dopravcu.

Tento prepravný poriadok bol zverejnený dňa                    5.2.2018